ساز ببر

 

شماره حساب های سازببر

مبلغ سفارش مورد نظر را می توانید به حساب های بانکی زیر واریز بفرمایید.

بانک ملت به نام آرمین پورمعصومی

شماره حساب 8631181917

شماره کارت 3817-1858-3376-6104

شماره شبا IR780120010000008631181917
بانک اقتصاد نوین به نام آرمین پورمعصومی

شماره حساب 15480068318951

شماره کارت 2915-0107-1212-6274

شماره شبا IR800550015480006831895001
بانک سرمایه به نام آرمین پورمعصومی

شماره حساب 103480019899281

شماره کارت 5310-1281-0712-6396

شماره شبا IR650580103480001989928001